Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPUJÍCÍ

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) představují smluvní ujednání mezi LAFOLIO s.r.o., IČO: 116 39 709, se sídlem Západní 1/75, Prostějov, 79604, jako provozovatelem internetového obchodu lafolio.cz („LAFOLIO“ nebo „Provozovatel“) na straně jedné a Kupujícím na straně druhé (dále též společně „Smluvní strany“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Provozovatelem (dále jen „Smlouva“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky představují smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Kupujícím a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti. Pokud není písemně mezi Smluvními stranami stanoveno jinak, nebo není písemně platnost některých ustanovení Obchodních podmínek mezi Smluvními stranami vyloučena, použijí se pro vzájemný vztah Provozovatele a Kupujícího tyto Obchodní podmínky.

1.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Provozovatele přijaté dne 1.8.2021 a dostupné http://lafolio.cz/vop/ (dále jen „VOP“). Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v těchto Obchodních podmínkách nedefinované mají význam uvedený ve VOP.

1.4 Další nedílnou součástí Smlouvy jsou dokumenty, které za nedílné součásti Smlouvy výslovně označí Smluvní strany, tyto Obchodní podmínky nebo VOP.

1.5 Kupující užíváním internetového obchodu uzavírá Smlouvu s Provozovatelem a vyjadřuje tak svůj souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek a je s nimi srozuměn.

1.6 Znění těchto Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná doručením úplného znění Obchodních podmínek Kupujícímu. V případě, že Kupující se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo písemně odstoupit od Smlouvy. Za projevení souhlasu ze strany Kupujícího se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Obchodních podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Kupujícího i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto Obchodních podmínek.

2 UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

2.1 Kupující je oprávněn internetový obchod užívat a jeho prostřednictvím nakupovat Zboží pouze v souladu s podmínkami stanovenými v těchto Obchodních podmínkách a ve VOP.

2.2 Při objednávání a nákupu Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupujícímu je vytvořen uživatelský účet.

3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace Zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.2 Internetový obchod obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v rámci internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Nákup a objednání Zboží provádí Kupující prostřednictvím internetového obchodu. Pro vytvoření objednávky Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném Zboží (Zboží, které Kupující vložil v rámci vytváření objednávky do elektronického nákupního košíku v rámci internetového obchodu), b) způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, a c) informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

3.5 Před zasláním objednávky Provozovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Provozovateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ umístěném v rámci objednávkového formuláře. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce.

3.6 Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká okamžikem přijetí objednávky (akceptací) ze strany Provozovatele. O akceptaci objednávky Provozovatel Kupujícího informuje bez zbytečného odkladu zasláním emailu na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce.

3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku Kupujícího do doby uzavření Smlouvy kdykoliv odmítnout, a to zcela, nebo i z části. O tomto odmítnutí je Provozovatel povinen Kupujícího informovat.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Provozovateli bezhotovostně převodem na účet Provozovatele č. 115-45730267/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního systému pomocí platební karty.

4.2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.3 Provozovatel nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

4.4 Kupní cena je splatná do 1 dne od uzavření Smlouvy.

4.5 Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

4.6 Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Provozovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Kupujícímu po přijetí objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem a umístěný v rámci elektronického obchodu. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele info@lafolio.cz.

5.3 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Provozovateli. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od navrácení Zboží Kupujícím dle čl. 5.3 Obchodních podmínek, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, je Provozovatel také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Provozovatel Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7 Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

6 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li Provozovatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Kupující je povinen bezprostředně a v den převzetí Zboží zkontrolovat stav Zboží, jeho neporušenost a úplnost, a to včetně obalu Zboží. V případě zjevného poškození Zboží nebo jeho obalu není Kupující povinen Zboží od dopravce převzít. Pokud se Kupující rozhodne nepřevzít Zboží z důvodu jeho zjevného poškození je povinen sdělit tuto skutečnost dopravci při převzetí a vytýkané poškození sepsat do přepravního listu. O skutečnosti nepřevzetí je dále Kupující povinen bezodkladně informovat Provozovatele, a to včetně informací o zjištěném poškození.

6.5 Okamžikem převzetí Zboží na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží. V případě, že Kupující nezkontroluje stav Zboží při převzetí, práva z vad, které mohl zjistit při této kontrole může uplatnit pouze pokud prokáže, že Zboží dané vady mělo již před přechodem nebezpečí škody na Kupujícího. Toto ustanovení nezbavuje Kupujícího možnosti uplatnit práva z vadného plnění dle těchto Obchodních podmínek.

6.6 Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Provozovatele, jsou-li Provozovatelem vydány.

7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: a) má Zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí, c) je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí („Záruční doba“). Záruční doba neběží po dobu, po kterou je Zboží v opravě.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Provozovatele na adrese jeho sídla či provozovny. Pro uplatnění práv z vadného plnění může též Kupující využit kontaktní formulář umístěný v rámci internetového obchodu, případně může Kupující reklamaci Provozovateli zaslat na adresu elektronické pošty Provozovatele info@lafolio.cz.

7.6 Kupující je povinen při uplatňování práv z vadného plnění doložit datum koupě Zboží, a to zejména předložením daňového dokladu vztahujícího se ke koupi Zboží.

7.7 Uplatnění práv z vadného plnění vyřídí Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. O uplatnění práv z vadného plnění vydá Provozovatel Kupujícímu protokol (dále jen „Protokol“), ve kterém uvede alespoň informace o datu uplatnění práv z vadného plnění, rozsah vytýkaných vad a způsob vyřízení, který si Kupující zvolil. Za vydání Protokolu je možné považovat i jeho zaslání Kupujícímu na email uvedený při uplatnění práv z vadného plnění.

7.8 V případě, že bude uplatnění práv z vadného plnění Provozovatelem uznáno, má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění práv z vadného plnění.

7.9 Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Provozovatele, pokud je Provozovatelem vydán.

8 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

8.2 Provozovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.3 Jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy možné řešit pomocí mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4 Provozovatel je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dalšími relevantními předpisy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Kupujících jsou uvedeny v těchto Obecných zásadách.

10 DORUČOVÁNÍ

10.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1 Veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou vymahatelná nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto Obchodních podmínek zřejmé, že dané ustanovení nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení Obchodních podmínek

11.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti dle Smlouvy na třetí osobu. Kupující není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti dle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

11.4 Provozovatel a Kupující se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.

11.5 Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

11.6 Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování je LAFOLIO s.r.o., Západní 1/75, Prostějov, 79604, adresa elektronické pošty info@lafolio.cz, telefon +420 728 733 885.

11.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2021

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prosíme všechny naše zákazníky, aby si přečetli následující reklamační řád a postupovali dle pokynů níže.

Pokud přebíráte zásilku, která je viditelně poškozená, vyplňte s dopravcem reklamační list, zásilku nepřebírejte a o této skutečnosti nás informujte na e-mail: info@lafolio.cz.

Pokud jste převzali zásilku, která nebyla viditelně poškozená, ale zboží uvnitř zásilky je poškozeno, neprodleně vyfoťte zboží a jeho stav a zašlete nám zdokumentované vady na email: info@lafolio.cz.

Jestliže máte zájem o vrácení výrobku v zákonné 14ti denní lhůtě, vyplňte formulář o reklamaci/vrácení zboží, zašlete nám ho elektronicky na e-mail: info@lafolio.cz nebo vytištěný a vyplněný formulář zašlete společně se zbožím zpět na adresu: LAFOLIO s.r.o., Západní 1/75, Prostějov, 79604. Mějte prosím na paměti, že nelze vrátit zboží, které je customizováno – například ražba loga apod. V tomto případě doporučujeme nejdříve objednat vzorek produktu nebo vzorník customizace.

Jestliže potřebujete reklamovat zboží, které neodpovídá kvalitě, je viditelně poškozeno kvůli pochybení z naší strany, neprodleně vyplňte formulář o reklamaci/vrácení zboží a zašlete nám ho elektronicky na e-mail: info@lafolio.cz nebo vytištěný a vyplněný formulář zašlete společně se zbožím zpět na adresu: LAFOLIO s.r.o., Západní 1/75, Prostějov, 79604.