Folioboxy na fotky

Folio box na 140 ks fotek 10×15 cm

Folio box na 140 ks fotek 13×18 cm

Box na fotky.

Folio box na 60 ks fotek 10×15 cm

Folio box na 60 ks fotek 13×18 cm

Box na fotky.

Folio box na 60 ks fotek 15×21 cm

Folio box na 60 ks fotek 15×23 cm